INVENTCOM :: Regulamin usług hostingowych

 
 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH
 
 
§ 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług hostingowych
 
 1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
 2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych - w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 4. Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:
  a. przez przystąpienie przez Operatora do świadczenia usług hostingowych po złożeniu przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienia oraz potwierdzeniu przez Operatora, w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jego otrzymania
  b. przez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych
 6. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT lub faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy
 
§ 2. Prawa i obowiązki stron Umowy
 
 1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.
 2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:
  a. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
  b. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w
  Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm
  społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety
  c. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w
  szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
  d. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
  e. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,
  f. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na
  wykonywanie Umowy
  g. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
  h. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania
  lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami
  społecznymi
  i. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki
  danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,
  j. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów, które
  mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
  k. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności
  zabronione jest:
  - korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty email,
  - korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
  - wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w
  tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać
  oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia
  tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę),
  - wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez
  udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę
  l. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego
  serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora - w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich
  m. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę,
  n. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników,
 4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.
 5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych.W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych pod warunkiem.
 
§ 3. Rozwiązanie Umowy
 
 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 
§ 4. Postanowienia końcowe
 
 1. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 • Nokia
 • XTRF
 • Kompania Biurowa
 • Beerpubs
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych
 • Vivasanit
 • Simply Business
 • Enix
 • Sergio Leone
 • Organika-Azot SA
 • Coch
 • Viessmann
 • Interbau
 • Krakstone
 • Daniken
 • El-Sigma

Planujesz zbudować nowoczesne rozwiązanie IT?

Pomożemy Ci osiągnąć cel - doradzimy najlepsze narzędzia.

Wybrane, używane przez nas technologie i systemy: PHP, .NET, AngularJS, AJAX, RestAPI, Bootstrap, Phonegap
Oprogramowanie zarówno dedykowane oraz na bazie: Drupal, Joomla, Wordpress, Prestashop, Magento i wiele innych